Reulishof Coaching

Kindertherapie | Voorouderheling | Ademcoaching

Algemene voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Reulishof Coaching. Aan het gebruik van de website zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult van een huisarts of specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met uw huisarts of overleg het met Reulishof Coaching.
1.2 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor verwerking die valt binnen de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Reulishof coaching voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2 Indien Reulishof Coaching constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Reulishof Coaching zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Reulishof Coaching zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3 Indien naar het oordeel van Reulishof Coaching hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Reulishof Coaching of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Reulishof Coaching gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4 Reulishof Coaching is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Reulishof Coaching gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5 Reulishof Coaching behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Reulishof Coaching onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Reulishof Coaching dit uitvoeren als het aantal bezoekers laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2 Reulishof Coaching mag van tijd tot tijd de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Reulishof Coaching of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Reulishof Coaching, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
5.1 Reulishof Coaching mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
5.2 Reulishof Coaching zal de wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
5.3 Reulishof Coaching zal de prijzen van de voorouderheling, kindertherapie en ademcoaching aanpassen indien nodig.

Artikel 6. Overige bepalingen
6.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6.2 Reulishof Coaching is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

6.3 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.

Artikel 7. Overeenkomsten en afspraken.

7.1 Op het moment dat u als klant bij Reulishof Coaching aanmeldt en binnenkomt gaat u akkoord met de geldende tarieven voor voorouderheling, kindertherapie en ademcoaching.

7.2 Op het moment dat u als klant bij Reulishof Coaching binnenkomt, bent u verplicht het totale bedrag van de intake of sessie te betalen, ook als u zelf ruim binnen de afgesproken tijd vertrekt, tenzij er een geldige reden ervoor is. 

 7.3 Als u een intake heeft gehad en het niet naar u tevredenheid was, of dat u besluit niet verder te gaan bent u verplicht het volledige bedrag van de intake te betalen.

Artikel 8 Afzeggen of verplaatsen van afspraken.

8.1 Afspraken die minder dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, zonder een geldige reden,  worden voor 50% in rekening gebracht.

Artikel 9 Betalingen

9.1 Betalingen kunnen gedaan worden via tikkie, factuur of via contante betaling.

9.2 Facturen en tikkie dienen binnen 14 dagen betaald worden op de rekening van Reulishof Coaching tnv R. Koudstaal-Koutstaal

9.3 Als de facturen en tikkie niet binnen 14 dagen betaald zijn, dan volgt er een herinnering. Na 30 dagen volgt een tweede herinnering. Na 1,5 maand wordt de evt al gemaakte afspraak geannuleerd en wordt een incassoburo overwogen. 

 

email

Rosali@reulishofcoaching.nl

Telefoon

0646133518

Social media