Algemene voorwaarden

De website wordt u aangeboden door Just KitS. Aan het gebruik van de website zijn de onderstaande voorwaarden verbonden. Door de website te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Artikel 1. Gebruik van de website
1.1 De medische informatie op de website is slechts ter algemene kennisgeving en kan niet beschouwd worden als vervanging van een consult van een specialist. Neem voor persoonlijk advies altijd contact op met Just KitS.
1.2 Via de website kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt. U geeft toestemming voor verwerking die valt binnen de door u gevraagde dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van Just KitS voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1 Het is verboden de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of openbare orde en goede zeden.
2.2 Indien Just KitS constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Just KitS zelf ingrijpen om de overtreding te beƫindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Just KitS zonder waarschuwing ingrijpen.
2.3 Indien naar het oordeel van Just KitS hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Just KitS of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Just KitS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.4 Just KitS is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Just KitS gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5 Just KitS behoudt zich het recht voor de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksvoorwaarden op u te verhalen.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1 Just KitS onderhoudt de website actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Just KitS dit uitvoeren als het aantal bezoekers laag is. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden.
3.2 Just KitS mag van tijd tot tijd de website aanpassen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De website, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website zijn het intellectueel eigendom van Just KitS of diens licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Just KitS, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Artikel 5. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
6.1 Just KitS mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen.
6.2 Just KitS zal de wijzigingen of aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden ten minste veertien dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt nemen. Wijzigingen van ondergeschikt belang zullen zonder aankondiging in werking treden.
6.3 Just KitS zal de prijzen van de kinderfysiotherapie 1x per aanpassen en de tarieven van kindercoaching zullen aangepast worden indien nodig.

Artikel 6. Overige bepalingen
7.1 Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
7.2 Just KitS is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die de website of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
7.3 Vragen die ontstaan zijn na het lezen van deze gebruiksvoorwaarden kunt u stellen via de praktijk.